O KANCELARII

W zakresie usług Kancelarii znajduje się doradztwo i obsługa prawna w obszarze ochrony danych osobowych, prawa rodzinnego, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.
Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu prowadzimy kompleksową i profesjonalną obsługę projektów wdrożeniowych w zakresie ochrony danych osobowych. Świadczymy doradztwo i wsparcie przy dostosowaniu istniejących procedur, wdrażamy od podstaw procedury wraz z odpowiednią dokumentacją, a także świadczymy usługi szkoleniowe dedykowane pracownikom. Na życzenie klienta przeprowadzamy również audyt (prawny oraz IT) w zakresie spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

SPECJALIZACJE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kompleksowa obsługa projektów wdrożeniowych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym audyty w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 • audyty prawne oraz IT w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • opracowanie wewnętrznych procedur, polityk, w tym dostosowanie umów oraz regulaminów do obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych;
 • dostosowanie prowadzonej sprzedaży internetowej (sklepu internetowego) do wymogów RODO;
 • opracowanie klauzuli informacyjnej oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • weryfikacja i dostosowanie zakresu danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych procesach;
 • dostosowanie zabezpieczeń fizycznych oraz organizacyjnych stosowanych w Spółce;
 • przeprowadzenie analizy ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie procedury zarządzania ryzykiem;
 • przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA);
 • wprowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru naruszeń;
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów, oświadczeń, klauzul oraz zgód w relacjach łączących Spółkę z pracownikami (współpracownikami);
 • przygotowanie i wprowadzenie systemu udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

Kancelaria współpracuje ze specjalistami IT, co umożliwia świadczenie kompleksowej obsługi projektów wdrożeniowych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności udział w prowadzonych audytach bezpieczeństwa, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz opracowanie dokumentacji opisującej zastosowane zabezpieczenia oraz systemy IT.

PRAWO SPÓŁEK

Kompleksowa obsługa oraz doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego.

 • przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek prawa handlowego,
 • rejestracja spółek,
 • przygotowanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej (uchwały, regulaminy, protokoły),
 • obsługa organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy),
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • zbycie udziałów,
 • umarzanie udziałów,
 • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • prowadzenie procesu likwidacji spółki,
 • bieżąca obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PRAWO RODZINNE

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, władzę rodzicielską oraz alimenty.

 • rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, z wnioskiem o eksmisję),
 • separacja,
 • podział majątku,
 • doradztwo w sprawach umów majątkowych małżeńskich,
 • zasądzenie alimentów,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie dziecka,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • przysposobienie.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Świadczenie pomocy prawnej, w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz praw IT.

 • przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek prawa handlowego,
 • rejestracja spółek,
 • przygotowanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej (uchwały, regulaminy, protokoły),
 • obsługa organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy),
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • zbycie udziałów,
 • umarzanie udziałów,
 • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • prowadzenie procesu likwidacji spółki,
 • bieżąca obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WINDYKACJA

Dochodzenie należności począwszy od próby polubownego rozstrzygnięcia sporu po skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 • reprezentowanie klienta w kontaktach z dłużnikiem,
 • sporządzenie wezwania do zapłaty,
 • udział w prowadzonych negocjacjach,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu mediacyjnym,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

FUNDUSZE UNIJNE

Świadczenie pomocy prawnej beneficjentom funduszy unijnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

 • ustalanie statusu MŚP przedsiębiorstwa,
 • doradztwo prawne na etapie ubiegania się o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania środków odwoławczych (protestów) oraz reprezentacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzanie niezbędnych umów, regulaminów oraz uchwał,
 • przygotowanie i nadzór nad prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego,
 • reprezentowanie klienta w sporach z instytucją pośredniczącą lub zarządzającą.

SZKOLENIA

Mając na uwadze złożoność problematyki ochrony danych osobowych Kancelaria przygotowuje i prowadzi szkolenia zamknięte z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia dedykowane są pracownikom przedsiębiorstw, które wdrożyły bądź zamierzają wdrożyć zasady ochrony danych osobowych w prowadzonej działalności.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o przygotowany przez Kancelarię program. Jednocześnie umożliwia się uczestnikom szkolenia poruszanie interesujących ich zagadnień oraz problemów, które w zależności od stopnia złożoności są wyjaśniane oraz omawiane podczas szkolenia.

Zdobyta wiedza oraz doświadczenie w prowadzeniu wielu projektów wdrożeniowych pozwalają zaprezentować i wyjaśnić od strony praktycznej zagadnienia poruszane w toku szkolenia.

 • Podstawowe pojęcia
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Wpływ RODO na przepisy Kodeksu pracy
 • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy
 • Monitoring poczty elektronicznej
 • Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie – obowiązki przedsiębiorstwa
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny – kiedy spełnić i jakie elementy powinien zawierać?
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy zawrzeć i jakie elementy powinna zawierać?
 • Transfer danych do państw trzecich
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestry, o których mowa w RODO – nowe obowiązki zastępujące zgłaszanie zbiorów danych do GIODO (obecnie PUODO)
 • Naruszenie ochrony danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych (z uwzględnieniem normy PN/EN ISO/IEC 27001)
 • Dyskusja

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Szarama